Creditreform s.r.o.

Oldřichova 97/51
CZ-128 00  Praha 2
Městský soud v Praze, C/294040, den zápisu do OR 23.04.2018

IČ: 07064730

DIČ: CZ07064730

Jednatel: Pavol Lukšic

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2301431778/2010

Právní ujednání

PODMÍNKY
Webové stránky „creditreform.cz“ provozuje společnost Creditreform s.r.o., Oldřichova 97/51, 128 00 Praha 2, Česká republika, dále jen „Creditreform CZ“. Toto sdělení definuje podmínky přístupu na webové stránky creditreform.cz (dále jen „webové stránky“) a podmínky jejich používání. Tyto podmínky byste si měli podrobně prostudovat, nežli začnete tyto webové stránky používat. Používáním stránek vyjadřujete svůj souhlas se zde uvedenými podmínkami. Pokud nechcete být těmito podmínkami vázáni, měli byste přestat tyto stránky používat.
 
Obsah
 
Společnost Creditreform CZ podnikla veškeré přiměřené kroky, aby zajistila, že informace na těchto webových stránkách budou přesné, pravdivé a úplné a že zde nebudou žádné zavádějící informace. Nicméně nemůžeme poskytnout žádnou záruku ohledně přesnosti zde uvedených informací. Kromě toho je společnost Creditreform CZ oprávněna kdykoli bez předběžného upozornění aktualizovat nebo opravit informace uvedené na těchto webových stránkách nebo provést jakákoli zdokonalení nebo změny produktů a/nebo programů, jejichž přehled je na těchto stránkách uveden.
 
Budeme se ze všech sil snažit zavést vhodné technické vybavení, které by zamezilo šíření virů nebo jakýchkoli jiných škodlivých programů. Nicméně s ohledem na strukturu Internetu rychlost vývoje nemůžeme zaručit, že tyto webové stránky nejsou zasaženy viry nebo čímkoli jiným, co má kontaminující nebo destruktivní vlastnosti. Měli byste si pravidelně zálohovat svá data, nežli se připojíte k Internetu, a měli byste instalovat vhodné antivirové prostředky.
 
V KAŽDÉM PŘÍPADĚ NEPŘIJÍMÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ NEBO PŘÍMÉ ZTRÁTY VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK. KROMĚ TOHO NEPŘIJÍMÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ TECHNICKÝMI PROBLÉMY, (MIMO JINÉ) NAPŘÍKLAD NEDOSTUPNOSTÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKOUKOLI PORUCHOU JEJICH FUNGOVÁNÍ.
 
Používání těchto webových stránek
 
Zavazujete se, že budete tyto webové stránky používat k zákonným účelům a takovým způsobem, který nezasahuje do práv jiných osob ani je neomezuje v užívání těchto webových stránek a nezmenšuje jejich potěšení z nich. Zavazujete se, že na tyto webové stránky neumístíte žádné informace nebo jiný obsah, který je nebo může být nepřesný, hanlivý, urážlivý nebo porušující naše práva či poškozující software nebo fungování těchto webových stránek.
  
Práva
 
Prvky obsažené na těchto webových stránkách (mimo jiné například včetně informací, textu, obrázků, zvuků, log a obecně dat jakéhokoli typu, dále jen „prvky“) a webové stránky samotné podléhají ustanovením zákonů o duševním vlastnictví a databázích.
 
Můžete se stáhnout některé z prvků těchto webových stránek pouze pro informativní účely, a to pod podmínkou, že budete dodržovat veškerá příslušná autorská práva nebo jiná sdělení ohledně jejich autorství a původu, přičemž taková sdělení nesmíte měnit ani upravovat.
 
Prvky těchto webových stránek nesmějí být bez našeho předchozího výslovného souhlasu jednotlivě ani jako celek vyjímány, opětovně používány, reprodukovány, zobrazovány ani upravovány za účelem vytvoření jakéhokoli veřejného prohlášení nebo k jakýmkoli jiným komerčním účelům. Pokud nebude o takový souhlas požádáno nebo pokud nebude vydán, vyhrazujeme si právo využít jakékoli prostředky nápravy, které máme podle ustanovení trestního nebo občanského práva.
 
Přijímáte plnou zodpovědnost za používání prvků obsažených na těchto webových stránkách a uznáváte jakákoli práva týkající se třetích osob.
  
Duševní vlastnictví
 
Obchodní značky a loga obsažená na těchto webových stránkách jsou cenným duševním vlastnictvím skupiny Creditreform, Creditreform CZ a třetích osob.
 
Takové obchodní značky a loga nesmějí být jakýkoli způsobem používána bez předchozího výslovného svolení společnosti skupiny Creditreform, Creditreform CZ nebo příslušné třetí osoby, která je majitelem tohoto duševního vlastnictví.
 
Nic na těchto webových stránkách nesmí být vykládáno tak, že vám poskytujeme jakékoli právo k výše zmíněným obchodním značkám a logům.
  
Odkazy
 
Jakékoli vytvoření hypertextového odkazu na tyto webové stránky nebo opětovné použití některých prvků těchto webových stránek, ať už jednotlivě nebo vcelku, jako například umístění těchto webových stránek do rámečků, podléhá našemu předchozímu výslovnému schválení, které můžeme na základě vlastního uvážení kdykoli odvolat. Vyhrazujeme si právo požadovat odstranění jakéhokoli neschváleného odkazu na tyto webové stránky.
 
Pokud společnost Creditreform CZ poskytuje odkazy na jiné webové stránky, činí tak pouze pro informaci a takové odkazy nejsou důkazem toho, že by společnost Creditreform CZ jakkoli doporučovala jakékoli produkty nebo služby uvedené na takových stránkách. Používání takových odkazů je plně na vaše vlastní riziko a společnost Creditreform CZ nepřijímá žádnou zodpovědnost za obsah nebo používání takových webových stránek nebo za informace na nich obsažené.
 
Ochrana osobních údajů
 
Společnost Creditreform CZ jakož i uživatelé se při provozu těchto stránek řídí ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.
  
Úplnost ujednání
 
Vyhrazujeme si právo kdykoli tyto podmínky upravit. Pokud použijete tyto webové stránky poté, co byly upravené podmínky na našich webových stránkách zobrazeny, bude se mít zato, že tyto upravené podmínky bez výhrady přijímáte.
  
Rozhodné právo
 
Tyto podmínky používání se řídí právem České republiky.