Creditreform s.r.o.

Oldřichova 97/51 
CZ-128 00 Praha 2
Tel.:    +420 221 228 030

Městský soud v Praze, C/294040, den zápisu do OR: 23.04.2018

IČ: 07064730
DIČ: CZ07064730

Základní kapitál: 500.000,- Kč

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2301431778 / 2010

info@creditreform.cz
www.creditreform.cz

jednatel: Pavol Luksic
Společnost Creditreform s.r.o. prohlašuje dle par. 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, že je členem koncernu, jehož řídící osobou je obchodní společnost CRInt Beteiligungs GmbH.

Právní upozornění

Vyloučení odpovědnosti

Všechny informace uvedené na webových stránkách jsou pravdivé a uvedené dle skutečnosti. Creditreform nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené využitím těchto informací.

Odkazy

U odkazovaných externích stránek se jedná výlučně o cizí obsah. Creditreform s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za obsahy odkazovaných stránek.

Copyright

© Copyright Verband der Vereine Creditreform e.V. a Creditreform s.r.o., Praha, 2019. Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky a grafiky jakožto i ztvárnění a struktura webových stránek Creditreform s.r.o. podléhají ochraně autorských práv a dalších platných zákonů. Reprodukce je možná pouze s výslovným souhlasem Creditreform s.r.o., Česká republika.

Používání Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je spoleènost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Použitím reCAPTCHA chceme zkontrolovat, zda zadávání údajù na našich webových stránkách (napøíklad v kontaktním formuláøi) provádí èlovìk nebo automatizovaný program. Za tímto úèelem reCAPTCHA analyzuje chování návštìvníka webu na základì rùzných charakteristik. Tato analýza zaèíná automaticky, jakmile návštìvník webu vstoupí na web. Pro analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje rùzné informace (napø. IP adresu, èas strávený návštìvníkem webu nebo pohyby myši provedené uživatelem). Data shromáždìná bìhem analýzy budou pøedána spoleènosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštìvníci webových stránek nejsou informováni o probíhajících analýzách.

Zpracování dat je založeno na èl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webu má legitimní zájem na ochranì svých webových stránek pøed zneužitím automatizované špionáže a spamu.

Další informace o Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajù Google naleznete na následujících odkazech: www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

© 2021 Federation of Creditreform Associations

Creditreform s.r.o.

Oldřichova 97/51 
CZ-128 00 Praha 2
Tel.:    +420 221 228 030

Městský soud v Praze, C/294040, den zápisu do OR: 23.04.2018

IČ: 07064730
DIČ: CZ07064730

Základní kapitál: 500.000,- Kč

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2301431778 / 2010

info@creditreform.cz
www.creditreform.cz

Contact